Historical Data

Entergy Arkansas, Inc. 1M BD 4.875%... (EAI)

$23.3

+0.07 (+0.30%)

Type:

Time Period: