Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

$21.67

+0.08 (+0.37%)